รับตรง63 หลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน คณะเทคโนโลยีฯ พระนครเหนือ-ปราจีนบุรี 2563

รับตรง63 หลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน คณะเทคโนโลยีฯ พระนครเหนือ-ปราจีนบุรี 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

สาขาที่เปิดรับ

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้น ปวส.2
 • กลุ่มโควตาเรียนดี
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • กลุ่มโควตาพื้นที่
  • มีภูมิลำเนา หรือศึกษาอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด สระบุรี
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4, 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • โควตาเรียนดี
  • ยื่นผลการเรียน
  • ยื่น Portfolio
  • สอบสัมภาษณ์
 • โควตาพื้นที่
  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์