รับตรง62 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทนา 2562

รับตรง62 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทนา 2562

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทนา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์สุขภาพ-การดูแลสุขภาพเด็ก
   • วิทยาศาสตร์สุขภาพ-การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
   • วิทยาศาสตร์สุขภาพ-การดูแลสุขภาพและความงาม
   • เลขนุการการแพทย์และสาธารณสุข
  • หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
  • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 330 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)
 • (ค่าเทอม หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครที่ One Stop Service มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทนา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์