รับตรง62 ทั่วประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา 2562

รับตรง62 ทั่วประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา 2562

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงทั่วประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 8 กรกฎาคม 2562
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย
  • เรียนกลุ่มสาระวิทย์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
  • เรียนกลุ่มสาระคณิต ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 • มีผลการสอบ GAT/PAT1/PAT2
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 16 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์