รับตรงTCAS63 รอบ 1 โควตาค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร วิศวกรรมไฟฟ้า ม.ศิลปากร 2563

รับตรงTCAS63 รอบ 1 โควตาค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร วิศวกรรมไฟฟ้า ม.ศิลปากร 2563

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากรและคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS63 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • บัดนี้ – 21 กรกฎาคม 2562
  • (TCAS รอบ 1)

สาขาที่เปิดรับ

  • วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คุณสมบัติ

  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ 6 สายวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

กระบวนการคัดเลือก

  • เข้าร่วมโครงการ

วิธีสมัคร

  • สมัครทางไปรษณีย์
  • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

รับตรงTCAS63 รอบ 1 โควตาค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร วิศวกรรมไฟฟ้า ม.ศิลปากร 2563

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์