รับตรง62 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2562 (รอบเพิ่มเติม)

รับตรง62 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2562 (รอบเพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบเพิ่มเติม)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 – 30 มิถุนายน 2562
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
  • จิตวิทยา
  • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  • การศึกษาปฐมวัย
  • ศิลปศึกษา
  • (หน้า 4)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาษาจีน
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
  • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • อาเซียนศึกษา
  • นาฏศิลป์
  • ออกแบบกราฟิกและอินโฟ
  • นิติศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 7)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ-หลักสูตรนานาชาติ
  • การตลาด
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • การประกอบการธุรกิจ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
  • การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
  • การสื่อสารมวลชน
  • การบัญชี
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 10)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • จุลชีววิทยา
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • แอนิเมชั่นและดิจิตอลมีเดีย
  • เทคโนโลยีโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
  • วิศวกรรมพลังงาน
  • การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • การแพทย์แผนไทย
  • ผู้ประกอบการอาหาร
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • เคมีศึกษา
  • ชีววิทยาศึกษา
  • ฟิสิกส์ศึกษา
  • (หน้า 13)
 • วิทยาลัยการดนตรี
  • ดนตรีตะวันตก
  • ดนตรีไทย
  • ดนตรีตะวันตกศึกษา
  • ดนตรีไทยศึกษา
  • (หน้า 22)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือปวส.2 หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 1,728 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ ทดสอบเฉพาะทาง
 • (หน้า 27)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 26)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: