TCAS/รับตรง61 โควตานักเรียนกลุ่ม 2 พยาบาลศาสตร์ ม.นวมินทราธิราช 2561

รับตรง62 รอบรับตรง 6 สาขาวิชา ม.นวมินทราธิราช 2562

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 6 สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2562
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล
 • การจัดการสาธารณภัย
 • การบริการธุรกิจการบิน
 • การบริหารจัดการบ้านเมือง
 • การพัฒนาเด็กปฐมวัย
 • การจัดการทรัพยากรอาคาร
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 190 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ O-NET หรือ V-NET หรือ PAT
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4