รับตรง62 ระดับปริญญาตรี ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2562 (รอบ 6)

รับตรง62 ระดับปริญญาตรี ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2562 (รอบ 6)

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 6)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 – 30 มิถุนายน 2562
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมทั่วไป
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การจัดการ
  • การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การบัญชี
  • (หน้า 4)
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ชีววิทยาประยุกต์
  • (หน้า 4)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษามลายู
  • (หน้า 4)
 • สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
  • กฎหมายอิสลาม
  • ภาษาอาหรับ-หลักสูตรนานาชาติ
  • อิสลามศึกษา
  • (หน้า 4)
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส
  • ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
  • (หน้า 5)
 • วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
  • เทคโนโลยีเครื่องกล
  • เทคโนโลยีไฟฟ้า
  • เทคโนโลยีโยธา
  • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือปวส.2 หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ที่เปิดรับสมัคร
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์