รับตรง63 โครงการเรียนล่วงหน้าแบบออนไลน์ รุ่นที่ 14 ม.เกษตรศาสตร์ 2563

รับตรง63 โครงการเรียนล่วงหน้าแบบออนไลน์ รุ่นที่ 14 ม.เกษตรศาสตร์ 2563

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าแบบออนไลน์ รุ่นที่ 14 เพื่อเข้าศึกษาในสังกัดคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 11 – 30 มิถุนายน 2562
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ – วิทยาเขตบางเขน

 • คณะเกษตร
  • คหกรรมศาสตร์
  • เคมีการเกษตร
  • วิทยาศาสตร์เกษตร
  • เกษตรเขตร้อน
  • อาหารและโภชนาการ
  • การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
  • เทคโนโลยีระบบเกษตร
  • (หน้า 7)
 • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
  • เทคนิคการสัตวแพทย์
  • การพยาบาลสัตว์
  • (หน้า 7)
 • คณะประมง
  • (หน้า 8)
 • คณะวนศาสตร์
  • วนศาสตร์
  • (หน้า 8)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • สัตวแพทยศาสตร์
  • (หน้า 8)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • สถิติ
  • ฟิสิกส์
  • จุลชีววิทยา
  • พันธุศาสตร์
  • พฤกษศาสตร์
  • สัตววิทยา
  • ชีวเคมี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
  • วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี-นานาชาติ
  • เคมีบูรณาการ-นานาชาติ
  • (หน้า 9)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • (หน้า 10)
 • คณะสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 10)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • เทคโนโลยีการบรรจุ
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร-นานาชาติ
  • (หน้า 11)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
  • (หน้า 12)
 • ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • (หน้า 12)

สาขาที่เปิดรับ – วิทยาเขตกำแพงแสน

 • คณะประมง
  • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • (หน้า 12)

สาขาที่เปิดรับ – วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

 • คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
  • ทรัพยากรเกษตร
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • อาหารปลอดภัยและโภชนาการ
  • ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
  • ประมง
  • สัตวศาสตร์
  • (หน้า 13)

สาขาที่เปิดรับ – วิทยาเขตศรีราชา

 • คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
  • เคมี
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนดลยีสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 13)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
  • วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต-พหุวิทยาการ
  • (หน้า 14)

คุณสมบัติ

 • ผู้ต้องการความรู้
  • นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป
 • ผู้ที่ต้องการเข้าเป็นนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยเกษตร ปีการศึกษา 2563
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีคะแนนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา ในหมวดวิชาวิทย์-คณิต ไม่น้อยกว่า 2.75 – ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • ผู้ที่ต้องการเข้าเป็นนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยเกษตร ปีการศึกษา 2563
  • 364 คน
  • (หน้า 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • เรียนล่วงหน้า
 • สอบคัดเลือก
 • เทียบโอน
 • (หน้า 5)
 • (สิทธิภาพเศษ หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์