โครงการรับตรง สำหรับนักศึกษาพิการ พระจอมเกล้าธนบุรี 2557

โครงการรับตรง สำหรับนักศึกษาพิการ พระจอมเกล้าธนบุรี 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 20 มิถุนายน 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 คน
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 1 คน
  • วิศวกรรมเครื่องกล 1 คน
  • วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม) 1 คน
  • วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 1 คน
  • วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)1 คน
  • วิศวกรรมโยธา 1 คน
  • วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 1 คน
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 คน
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 1 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ 1 คน
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 1 คน
  • สถิติ 1 คน
  • ฟิสิกส์ประยุกต์ 1 คน
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทศเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 คน
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 1 คน
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 2 คน
  • เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน 1 คน

จำนวนรับ

 • รวม 19 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ