รับตรงTCAS62 รอบ 5 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 5 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • (หน้า 7)
 • คณะเกษตร
  • การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
  • เคมีการเกษตร
  • คหกรรมศาสตร์
  • อาหาร โภชนาการและการกำหนดอาหาร
  • วิทยาศาสตร์เกษตร
  • เกษตรเขตร้อน
  • สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีระบบเกษตร
  • เกษตรเขตร้อน/หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 7)
 • คณะประมง
  • ประมง
  • (หน้า 10)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • สถิติ
  • สถิติ/ภาคพิเศษ
  • ฟิสิกส์
  • จุลชีววิทยา
  • พันธุศาสตร์
  • พฤกษศาสตร์
  • สัตววิทยา
  • ชีวเคมี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์/ภาคพิเศษ
  • วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
  • วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี/หลักสูตรนานาชาติ
  • เคมีบูรณาการ/หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 11)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต/ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมวัสดุ/ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์/ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ/หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-นวัตกรรมพลังงานและหุ่นยนต์อัจฉริยะ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-เครื่องกลการผลิต/หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้/หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมเครื่องกล/หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 30)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • พลศึกษา
  • สุขศึกษา
  • คหกรรมศาสตรศึกษา
  • การสอนวิทยาศาสตร์
  • พาณิชยศาสตรศึกษา
  • (หน้า 41)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร/ภาคพิเศษ
  • ธุรกิจการเกษตร/ภาคพิเศษ
  • เศรษฐศาสตร์การประกอบการ/หลักสูตรนานาชาติ
  • เศรษฐศาสตร์สหกรณ์/ภาคพิเศษ
  • เศรษฐศาสตร์/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 47)
 • คณะสังคมศาสตร์
  • การปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย/ภาคพิเศษ
  • รัฐประศาสนศาสตร์/ภาคพิเศษ
  • จิตวิทยาชุมชน/ภาคพิเศษ
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา/ภาคพิเศษ
  • เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา/ภาคพิเศษ
  • ภูมิศาสตร์/ภาคพิเศษ
  • (หน้า 56)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร/ภาคพิเศษ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ/ภาคพิเศษ
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 65)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • การจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ/หลักสูตรนานาชาติ
  • ภาษาไทย
  • ภาษาเยอรมัน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาจีน
  • ภาษาจีนธุรกิจ/ภาคพิเศษ
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษ/ภาคพิเศษ
  • นิเทศศาสตร์
  • วรรณคดีไทย
  • วรรณคดีอังกฤษ
  • ดนตรีไทย
  • ดนตรีตะวันตก
  • (หน้า 69)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การเงิน
  • การจัดการ
  • การจัดการการผลิต
  • การตลาด
  • การตลาด/หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 83)
 • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
  • การพยาบาลสัตว์/ภาคพิเศษ
  • การพยาบาลสัตว์
  • เทคนิคการสัตวแพทย์
  • เทคนิคการสัตวแพทย์/ภาคพิเศษ
  • (หน้า 88)
 • วิทยาเขตสุพรรณบุรี
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
  • (หน้า 92)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่นเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน และ/หรือ ยื่นผลการสอบ GAT-PAT และ/หรือ ยื่นผลการสอบ O-NET และ/หรือ ทดสอบเฉพาะทาง
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: