รับตรง62 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2562

รับตรง62 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 13 พฤษภาคม – 12 กรกฎาคม 2562
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • มีน้ำหนักตัวที่สัมพันธ์กับส่วนสูง
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 60 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อาคาร 37 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์