รับตรงTCAS62 รอบ 5 ประเภทรับตรงอิสระ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 5 ประเภทรับตรงอิสระ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ TCAS ประเภทรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 21 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2562
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
  • จิตวิทยา
  • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  • การประถมศึกษา
  • การศึกษาปฐมวัย
  • พลศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไปศึกษา
  • ศิลปศึกษา
  • (หน้า 4)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาษาจีน
  • ภาษาไทย
  • ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
  • ภาษาอังกฤษ
  • สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
  • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • อาเซียนศึกษา
  • นาฏยศิลป์
  • ออกแบบกราฟิกและอินโฟ
  • นิติศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • นาฏศิลป์ศึกษา
  • ภาษาไทยศึกษา
  • ภาษาอังกฤษศึกษา
  • สังคมศึกษา
  • (หน้า 8)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ/หลักสูตรนานาชาติ
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การตลาด
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • การประกอบการธุรกิจ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
  • การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
  • การสื่อสารมวลชน
  • ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
  • การบัญชี
  • การท่องเที่ยว
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 15)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • จุลชีววิทยา
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • แอนิเมชันและดิจิตอลมีเดีย
  • เทคโนโลยีโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
  • วิศวกรรมพลังงาน
  • การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • การแพทย์แผนไทย
  • ผู้ประกอบการอาหาร
  • คณิตศาสตร์ศึกษา
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • เคมีศึกษา
  • ชีววิทยาศึกษา
  • ฟิสิกส์ศึกษา
  • (หน้า 19)
 • วิทยาลัยการดนตรี
  • ดนตรีตะวันตก
  • ดนตรีไทย
  • ดนตรีตะวันตกศึกษา
  • ดนตรีไทยศึกษา
  • (หน้า 28)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือปวส.2 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 1,593 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน และ/หรือ ยื่นผลการสอบ O-NET และ/หรือ ยื่นผลการสอบ GAT-PAT และ/หรือ ทดสอบเฉพาะทาง
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 32)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: