รับตรงTCAS62 รอบ 5 รับตรงอิสระ ม.มหาสารคาม 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 5 รับตรงอิสระ ม.มหาสารคาม 2562

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 30 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2562
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะแพทยศาสตร์
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
  • (หน้า 6, 42)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 8, 43)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สาขาสาธารณสุขศาสตร์
  • โภชนศาสตร์ การกำหนดอาหารและอาหารปลอดภัย
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • (หน้า 9, 44)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • คณิตศาสตร์
  • สถิติ
  • จุลชีววิทยา
  • (หน้า 10, 45)
 • คณะเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • พืชสวน
  • พืชไร่
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • สัตวศาสตร์
  • ประมง
  • (หน้า 11, 46)
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • สิ่งแวดล้อมศึกษา
  • (หน้า 12, 47)
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ
  • สารสนเทศศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สื่อนฤมิต
  • ภูมิสารสนเทศ
  • นิเทศศาสตร์
  • (หน้า 13, 48)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • (หน้า 49)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
  • สถาปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรมผังเมือง
  • สถาปัตยกรรมภายใน
  • นฤมิตศิลป์
  • ภูมิสถาปัตยกรรม
  • การจัดการงานก่อสร้าง
  • (หน้า 14, 50)
 • คณะการบัญชีและการจัดการ
  • การบัญชี
  • การตลาด
  • การจัดการ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ระหว่างประเทศ/นานาชาติ
  • การบริหารการเงิน
  • เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • (หน้า 15, 51)
 • คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การจัดการโรงแรม
  • การจัดการการท่องเที่ยว/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 16, 52)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ/หลักสูตรนานาชาติ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ประวัติศาสตร์
  • การพัฒนาชุมชนและสังคม
  • ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร
  • ภาษาเกาหลี
  • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน-เขมร
  • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน-ลาว
  • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน-เวียดนาม
  • (หน้า 17, 53)
 • วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
  • การเมืองการปกครอง
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • (หน้า 19, 55)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • คณิตศาสตร์
  • สังคมศึกษา
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาไทย
  • การศึกษาปฐมวัย
  • เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
  • จิตวิทยา
  • (หน้า 20, 56)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ทัศนศิลป์
  • ศิลปะการแสดง
  • การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • (หน้า 22, 57)
 • วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
  • ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
  • (หน้า 23, 58)
 • คณะวัฒนธรรมศาสตร์
  • การจัดการวัฒนธรรม
  • (หน้า 23, 59)
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 23, 60)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช.3 กศน. หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละสาขาวิชาการกำหนด

จำนวนที่รับ

 • รวม 1,835 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน และ/หรือ ยื่นผลการสอบ GAT-PAT และ/หรือ ยื่นผลการสอบ วิชาสามัญ และ/หรือ ทดสอบเฉพาะทาง
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
 • (หน้า 61)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: