รับตรง62 โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2562

รับตรง62 โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 เมษายน – 24 มิถุนายน 2562
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คหกรรมศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • การตลาด
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการธุรกิจบริการ
  • การบัญชี
  • (หน้า 3)
 • วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • (หน้า 4)
 • วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
  • การเมืองการปกครอง
  • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือปวส.2 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4)

จำนวนที่รับ

 • รวม 440 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์