รับตรง62 ภาค กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2562

รับตรง62 ภาค กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป (ภาค กศ.บป.) รุ่นที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต
  • 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2562
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 1 เมษายน – 7 กรกฎาคม 2562
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • การพัฒนาสังคม
  • ศิลปะดิจิตอล
  • ดนตรี
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • การตลาด
  • การจัดการ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การบัญชี
  • (หน้า 5)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • สัตวศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์
  • (หน้า 6)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 หรือ ปวส.2 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารอเนกคุณอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์