TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2561

โครงการรับตรง ทุนการศึกษาจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2557

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 13 มิถุนายน 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาการประมง
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
 • สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
 • ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดทุกภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
 • มีผลคะแนน GAT PAT1 PAT2 ครั้งที่ 1/2557 หรือครั้งที่ 2/2557

จำนวนรับ

 • รวม 30 คน

วิธีสมัคร

 • องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนพร้อมหลักฐานการสมัคร มาที่คณะเศรษศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน้า: 1 2 3 4