รับตรง62 ภาคกศ.พบ./เสาร์-อาทิตย์ ม.ราชภัฏพระนคร 2562

รับตรง62 ภาคกศ.พบ./เสาร์-อาทิตย์ ม.ราชภัฏพระนคร 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคกศ.พบ. (เสาร์ – อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 เมษายน – 7 มิถุนายน 2562
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีอาคาร
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   • การจัดการอุตสาหกรรม
   • เครื่องกล
   • อุตสาหการ
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • การพัฒนาชุมชน
  • นิติศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • พัฒนาสังคมเมือง
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คหกรรมศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • นิเทศศาสตร์
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • การบัญชี
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การจัดการทั่วไป
  • การตลาด

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช. หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์