รับตรงTCAS62 รอบ 5 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.แม่ฟ้าหลวง 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 5 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.แม่ฟ้าหลวง 2562

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทรับตรงอิสระ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2562
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการสอบ วิชาสามัญ
 • มีผลการสอบ กสพท.
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 4 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • ทดสอบด้านวิชาการ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์