รับตรงTCAS62 รอบ 5 สมทบพิเศษ วุฒิม.6 และปวช.3 พระนครเหนือ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 5 สมทบพิเศษ วุฒิม.6 และปวช.3 พระนครเหนือ 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบสมทบพิเศษ สำหรับผู้มีวุฒิม.6 และปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 21 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2562
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 30)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพฯ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  • วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  • วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมโยธาและการศึกษา-เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 4)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.กรุงเทพฯ
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 7)
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.กรุงเทพฯ
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
   • ฟิสิกส์ประยุกต์
   • ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
   • อุปกรณ์การแพทย์
  • สถิติประยุกต์
  • สถิติธุรกิจและการประกันภัย
  • คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ฟิสิกส์วิศวกรรม-หลักสูตรสองภาษา
   • วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
   • วิศวกรรมนาโนและโฟโตนิกส์
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม
  • วิศวกรรมชีวการแพทย์
  • วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์
  • (หน้า 8)
 • คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ.กรุงเทพฯ
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
  • ศิลปะประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์
  • สถาปัตยกรรม
  • (หน้า 11)
 • วิทยาลัยนานาชาติ มจพ.กรุงเทพฯ
  • การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 12)
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพฯ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล
   • สร้างเครื่องจักรกล
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • โทรคมนาคม
   • การกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
   • การผลิตเครื่องเรือน
   • การจัดการกระบวนการผลิต
  • การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
  • (หน้า 13)
 • คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพฯ
  • การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
  • การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ
  • (หน้า 19)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ.กรุงเทพฯ
  • วิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิตอล-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 20)
 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.ปราจีนบุรี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีเครื่องกลการเกษตร
  • เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต-เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
  • คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
  • วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย-เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 21)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี
  • วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
   • การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์
   • เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพความงาม
  • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
  • (หน้า 24)
 • คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.ปราจีนบุรี
  • การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
  • (หน้า 25)
 • คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ.ระยอง
  • กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
  • (หน้า 26)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.ระยอง
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ
   • วิศวกรรมการวัดคุม
   • วิศวกรรมอัตโนมัติ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
  • เทคโนโลยีกระบวนการผลิต
   • วิศวกรรมพอลิเมอร์
   • วิศวกรรมโลหการ
  • วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
  • (หน้า 27)
 • คณะบริหารธุรกิจ มจพ.ระยอง
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
  • (หน้า 28)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน และ/หรือ ยื่นผลการสอบ O-NET และ/หรือ ยื่นผลการสอบ GAT-PAT และ/หรือ ยื่นผลการสอบวิชาสามัญ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 32)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 30)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: