TCAS/รับตรง61 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2561 (ครั้งที่ 2)

รับตรง62 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2562 (ครั้งที่ 4)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 4)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2562
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 15)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์
  • พืชไร่
  • พืชสวน
  • สัตวศาสตร์
  • ประมง
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • (หน้า 12)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • จุลชีววิทยา
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • คณิตศาสตร์
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-ต่อเนื่อง
  • (หน้า 12)
 • คณะบริหารศาสตร์
  • การจัดการธุรกิจ
  • การตลาด
  • การตลาด-ค้าปลีก
  • การจัดการการโรงแรม
  • การเงินและการธนาคาร
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • การบัญชี-ประกาศเพิ่มเติม
  • (หน้า 13)
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 13)
 • คณะรัฐศาสตร์
  • การปกครอง
  • รัฐประศาสนศาสตร์-การบริหารองค์การ
  • รัฐประศาสนศาสตร์-การบริหารท้องถิ่น
  • (หน้า 13)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 13)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • การพัฒนาสังคม
  • (หน้า 13)
 • คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • การออกแบบ
  • สถาปัตยกรรม
  • (หน้า 14)
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 14)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือปวส.2 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 2,020 คน
 • (หน้า 10)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ป้ายกำกับ: