รับตรงTCAS62 รอบ 5 วุฒิ ปวช. และปวส. พระนครเหนือ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 5 วุฒิ ปวช. และปวส. พระนครเหนือ 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงสำหรับนักศึกษาปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 31 พฤษภาคม 2562
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 10)

สาขาที่เปิดรับ – สำหรับวุฒิ ปวช.

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพฯ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล
   • สร้างเครื่องจักรกล
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
   • โทรคมนาคม
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
   • การผลิตเครื่องเรือน
   • การจัดการกระบวนการผลิต
  • การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
  • (หน้า 3)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.ปราจีนบุรี
  • วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
  • (หน้า 4)
 • คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.ปราจีนบุรี
  • การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
  • (หน้า 4)
 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.ปราจีนบุรี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
  • เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต
  • คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
  • วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.กรุงเทพฯ
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม
  • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
   • ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
  • ฟิสิกส์วิศวกรรม-หลักสูตรสองภาษา
   • วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
   • วิศวกรรมนาโนและโฟโตนิกส์
  • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ – สำหรับวุฒิ ปวส.

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพฯ
  • เทคโนโลยีการเชื่อม
  • เทคโนโลยีเครื่องกล
   • ออกแบบเครื่องกล
   • ออกแบบแม่พิมพ์
  • เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง
   • เครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยียานยนต์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
   • โทรคมนาคม
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล
   • สร้างเครื่องจักรกล
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ
  • (หน้า 7)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพฯ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหกรรม
  • (หน้า 8)
 • คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพฯ
  • การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
  • (หน้า 8)
 • คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.ปราจีนบุรี
  • บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
  • การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • (หน้า 8)
 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.ปราจีนบุรี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การจัดการอุตสาหกรรม
  • คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
  • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
  • เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต
  • (หน้า 9)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.3 หรือ ปวส.2
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2, 10)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ ทดสอบเฉพาะทาง
 • (หน้า 12)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 11)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์