รับตรง60 นักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ โรงเรียนการไปรษณีย์ 2560

รับตรง62 นักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ โรงเรียนการไปรษณีย์ 2562

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2562

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2562
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์
 • (หลักสูตร 1 ปี)
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือ กศน. หรือ ปวช. พาณิชยกรรม
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 • อายุ 17 – 25 ปีบริบูรณ์
 • สถานภาพโสด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 202 คน
  • ชาย 141 คน
  • หญิง 61 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4