รับตรง62 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล 2562

รับตรง62 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล 2562

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 เมษายน – 24 พฤษภาคม 2562
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ดูแลผู้สูงอายุ) โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • (หลักสูตร 1 ปี)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • อายุ 17 – 35 ปีบริบูรณ์
 • มีน้ำหนักตัว ไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
 • มีส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

จำนวนที่รับ

 • 100 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์