รับตรงTCAS62 รอบ 5 โครงการ Inter 4 ส.เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 5 โครงการ Inter 4 ส.เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ 2562

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการ Inter 4 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 20 พฤษภาคม 2562
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต/นานาชาติ
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมดิจิตอล
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต/นานาชาติ
  • การจัดการวิศวกรรม
  • เทคโนโลยีการจัดการ
 • (หน้า 2)

โครงการที่เปิดรับ

 • โครงการสอบตรง (SIIT Entrance Examination)
 • โครงการยื่นคะแนนมาตรฐานสากล
 • โครงการยื่นคะแนนผลการทดสอบแห่งชาติ GAT/PAT
 • โครงการยื่นคะแนนผลการทดสอบแห่งชาติ 9 วิชาสามัญ
 • โครงการยื่นคะแนน GED
 • โครงการยื่นเกรดเฉลี่ยในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
 • โครงการสอบตรงสำหรับนักเรียนกลุ่มอาชีวศึกษา
 • โครงการยื่นใบประกาศนียบัตร OSP หรือ ETS
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากในประเทศหรือต่างประเทศ
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 100 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ ทดสอบเฉพาะทาง
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์