รับตรงTCAS62 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2562

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 – 29 เมษายน 2562
 • (TCAS รอบ 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  • วิศวกรรมโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมชีวการแพทย์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมโลจิสติกส์-สองภาษา
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-สองภาษา
  • วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย-นานาชาติ
  • วิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ-นานาชาติ
  • วิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 10)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สถิติ
  • เคมี
  • จุลชีววิทยา
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • วัสดุศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ศึกษา
  • เคมีศึกษา
  • ชีววิทยาศึกษา
  • ฟิสิกส์ศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไปศึกษา
  • (หน้า 11)
 • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
  • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
  • เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
  • เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร-สองภาษา
  • นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ
  • (หน้า 20)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 22)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • ปรัชญาและศาสนา
  • วรรณกรรมสำหรับเด็ก
  • สารสนเทศศึกษา
  • ภาษาเพื่ออาชีพ-นานาชาติ
  • ภาษาเพื่อการสื่อสาร-นานาชาติ
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาเกาหลี
  • ภาษาจีน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาไทย
  • ภาษาไทยศึกษา
  • จิตวิทยา
  • (หน้า 25)
 • คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
  • การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
  • (หน้า 35)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • การศึกษาตลอดชีวิต
  • การศึกษาพิเศษ
  • จิตวิทยาและการแนะแนว
  • อุตสาหกรรมศึกษา
  • เทคโนโลยีการศึกษา
  • การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
  • (หน้า 37)
 • คณะพลศึกษา
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • สาธารณสุขชุมชน
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ผู้นำนันทนาการ
  • สุขศึกษา
  • (หน้า 39)
 • คณะกายภาพบําบัด
  • กายภาพบำบัด
  • การส่งเสริมสุขภาพ
  • (หน้า 43)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์-นานาชาติ
  • (หน้า 45)
 • คณะสังคมศาสตร์
  • ประวัติศาสตร์
  • การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
  • การพัฒนาชุมชนเมือง
  • นิติศาสตร์
  • การเมืองการปกครอง
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  • สังคมศึกษา
  • (หน้า 47)
 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
  • การจัดการธุรกิจไซเบอร์
  • คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
  • การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
  • การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
  • การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
  • การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
  • (หน้า 53)
 • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
  • การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน-นานาชาติ
  • ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม-นานาชาติ
  • (หน้า 57)
 • วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  • อัญมณีและเครื่องประดับ-สองภาษา
  • แฟชั่นสิ่งทอและเครื่องตกแต่ง-สองภาษา
  • ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์-สองภาษา
  • (หน้า 58)
 • คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
  • การบัญชี
  • การตลาด
  • การเงิน
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การท่องเที่ยวโรงแรม
  • ธุรกิจเพื่อสังคม
  • (หน้า 60)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • นวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม-สองภาษา
  • (หน้า 61)

สาขาที่เปิดรับ – โครงการพิเศษ

 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์-โครงการพิเศษ
 • คณะสังคมศาสตร์
  • การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา-โครงการพิเศษ
  • การพัฒนาชุมชนเมือง-โครงการพิเศษ
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-โครงการพิเศษ
  • ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
 • คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
  • การบัญชี-โครงการพิเศษ

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ GAT-PAT และ/หรือ ผลการสอบวิชาสามัญ

จำนวนที่รับ

 • โครงการปกติ
  • 1,935 คน
  • (หน้า 2)
 • โครงการพิเศษ
  • 130 คน
  • (หน้า 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ.
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: