รับตรงTCAS62 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ TCAS ประเภทรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 – 29 เมษายน 2562
 • (TCAS รอบ 3)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • สังคมศึกษา
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • คณิตศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ศึกษา
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • คหกรรมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เคมี
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • คณิตศาสตร์สารสนเทศ
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • สถิติประยุกต์
  • ชีววิทยา
  • จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
  • นิติวิทยาศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • การจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
  • เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
  • การออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ
  • การบริหารทรัพยากรอาคาร
  • การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
  • เทคโนโลยีการพิมพ์
  • การออกแบบสิ่งพิมพ์
  • การจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์
  • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  • เทคโนโลยีพลังงาน
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • นวัตกรรมการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 4)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาจีน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
  • การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
  • การจัดการพัฒนาสังคม
  • การจัดการทางวัฒนธรรม
  • สารสนเทศศึกษา
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • การปกครองท้องถิ่น
  • การบริหารรัฐกิจ
  • การบริหารภาครัฐและเอกชน
  • การบริหารงานตำรวจ
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • จิตรกรรม
  • การออกแบบนิเทศศิลป์
  • การออกแบบเครื่องแต่งกาย
  • ดนตรี
  • นาฏศิลป์ไทย
  • ศิลปะการละคร
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • วารสารศาสตร์
  • การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
  • การโฆษณาและสื่อสารการตลาด
  • วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • การเงินการธนาคาร
  • การตลาด
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การประกอบการธุรกิจ
  • การจัดการธุรกิจบริการ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • การบัญชี
  • (หน้า 6)
 • วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
  • การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
  • การจัดการคุณภาพ
  • การจัดการทุนมนุษย์และองค์กร
  • การจัดการอีสปอร์ต
  • นวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ-นานาชาติ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการตลาด
  • การเมืองการปกครอง
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • (หน้า 6)
 • วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรม
  • การบริหารงานก่อสร้าง
  • (หน้า 7)
 • วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • การดูแลสุขภาพเด็ก
  • การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
  • การดูแลสุขภาพและความงาม
  • เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข
  • สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
  • การแพทย์แผนจีน
  • (หน้า 7)
 • วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • ธุรกิจพาณิชย์นาวี
  • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  • การจัดการการขนส่ง
  • การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
  • การจัดการโลจิสติกส์-นานาชาติ
  • การจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์
  • (หน้า 7)
 • วิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
  • บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ-นานาชาติ
  • ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิตอล
  • ธุรกิจการบิน-นานาชาติ
  • การจัดการท่องเที่ยว-นานาชาติ
  • การจัดการโรงแรม-นานาชาติ
  • ธุรกิจภัตตาคาร-นานาชาติ
  • (หน้า 8)
 • วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ ศูนย์การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
  • การสร้างภาพยนตร์
  • ศิลปะการแสดงประยุกต์
  • การออกแบบดิจิตอล
  • การตลาดดิจิตอล
  • (หน้า 8)
 • ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
  • (หน้า 8)
 • ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • (หน้า 8)
 • ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
  • (หน้า 8)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 9)

จำนวนที่รับ

 • 1,270 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ GAT/PAT/O-NET/V-NET
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ ทดสอบเฉพาะทาง

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ.
 • (หน้า 15)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: