รับตรงTCAS62 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน ม.สวนดุสิต 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน ม.สวนดุสิต 2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ TCAS ประเภทรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 – 29 เมษายน 2562
 • (TCAS รอบ 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • โรงเรียนการเรือน
  • การกำหนดและการประกอบอาหาร-กรุงเทพ
  • คหกรรมศาสตร์-กรุงเทพ
  • คหกรรมศาสตร์-สุพรรณบุรี
  • เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ-กรุงเทพ
  • เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ-สุพรรณบุรี
  • เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ-ตรัง
  • เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ-ลำปาง
  • เทคโนโลยีอาหาร-กรุงเทพ
  • (หน้า 2)
 • โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
  • การจัดการงานบริการ-นานาชาติ
  • การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว-ตรัง
  • ธุรกิจการบิน
  • ธุรกิจการบิน-ลำปาง
  • ธุรกิจการโรงแรม
  • (หน้า 2)
 • คณะครุศาสตร์
  • การประถมศึกษา
  • การศึกษาปฐมวัย
  • การศึกษาปฐมวัย-สุพรรณบุรี
  • การศึกษาปฐมวัย-นครนายก
  • การศึกษาปฐมวัย-ลำปาง
  • (หน้า 4)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์-กรุงเทพ
  • (หน้า 5)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  • ภาษาและการสื่อสาร
  • ภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 6)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • การบริการลูกค้า
  • การบัญชี
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • เลขานุการทางการแพทย์
  • (หน้า 6)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง-สุพรรณบุรี
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-กรุงเทพ
  • (หน้า 7)
 • โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
  • นิติศาสตร์-กรุงเทพ
  • รัฐประศาสนศาสตร์-กรุงเทพ
  • รัฐศาสตร์-กรุงเทพ
  • (หน้า 8)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ GAT/PAT/O-NET
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ.

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: