รับตรง62 ระบบสอบกลาง (Admissions) สถาบันพระบรมราชชนก 2562

รับตรง62 ระบบสอบกลาง (Admissions) สถาบันพระบรมราชชนก 2562

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยในสังกัด ระบบสอบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 7 เมษายน 2562
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)

สาขาที่เปิดรับ – ระดับปริญญาตรี

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • หรือประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์/เทียบเท่าปริญญาตรี
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • สาธารณสุขชุมชน
  • ทันตสาธารณสุข
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
  • การแพทย์แผนไทย
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เวชระเบียน
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ – ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  • เทคนิคเภสัชกรรม
  • ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
  • เวชระเบียน
  • โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมที่เน้นคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
 • มีผลการสอบ O-NET ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์
 • มีผลการสอบ GAT และ PAT 2
 • มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตสุขภาพที่สมัคร ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • หรือ บิดา หรือมาดา หรือผู้ปกครอง มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตสุขภาพที่สมัคร ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • อายุ 16 – 35 ปีบริบูรณ์
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7, 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์