รับตรง62 ภาค กศ.พป. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2562

รับตรง62 ภาค กศ.พป. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาค กศ.พป. ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • การพัฒนาชุมชน
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • นิติศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การจัดการทั่วไป
  • การตลาด
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การบัญชี
  • ประชาสัมพันธ์
  • วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3, 5)

จำนวนที่รับ

 • 800 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์