รับตรงTCAS62 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยมหิดล 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยมหิดล 2562

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 – 29 เมษายน 2562
 • (TCAS รอบ 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • แพทยศาสตร์/กสพท.
  • กายอุปกรณศาสตร์
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • พยาบาลศาสตร์
  • ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
  • ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • เภสัชศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • ทันตแพทยศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • พฤกษศาสตร์
  • ฟิสิกส์
  • ชีวนวัตกรรม-นานาชาติ
  • วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์-นานาชาติ
  • ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม-นานาชาติ
  • วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน-นานาชาติ,พหุ-วิทยาการ
 • คณะเทคนิคการแพทย์
  • เทคนิคการแพทย์
  • รังสีเทคนิค
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • คณะกายภาพบำบัด
  • กายภาพบำบัด
  • กิจกรรมบำบัด
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • สัตวแพทยศาสตร์
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • การออกกำลังกายและการกีฬา-การออกกำลังกายและการกีฬา
  • การออกกำลังกายและการกีฬา-กีฬาฟุตบอล
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม/นานาชาติ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมโยธา
 • วิทยาเขตกาญจนบุรี
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
  • วิทยาศาสตร์การเกษตร
  • ธรณีศาสตร์
  • บริหารธุรกิจ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
  • การบัญชี
 • วิทยาลัยศาสนศึกษา
  • ศาสนศึกษา
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
  • เกษตรกรปราชญ์เปรื่อง
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  • เวชระเบียน
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์
  • นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร-นานาชาติ

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ GAT/PAT และ/หรือ วิชาสามัญ
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ.

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: