รับตรงTCAS62 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 – 29 เมษายน 2562
 • (TCAS รอบ 3)
 • (หน้า 8, 11)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมทรัพยากรธรณี
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมสำรวจ
  • วิศวกรรมโลหการและวัสดุ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี
  • (หน้า 24)
 • คณะอักษรศาสตร์
  • อักษรศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  • (หน้า 24)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • สัตววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • พฤกษศาสตร์
  • พันธุศาสตร์
  • เคมีวิศวกรรม
  • ธรณีวิทยา
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์ทางทะเล
  • ชีวเคมี
  • วัสดุศาสตร์
  • จุลชีววิทยา
  • เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์
  • เทคโนโลยีทางอาหาร
  • (หน้า 25)
 • คณะรัฐศาสตร์
  • การปกครอง
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 25)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรม
  • การออกแบบอุตสาหกรรม
  • สถาปัตยกรรมผังเมือง
  • ภูมิสถาปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรมภายใน
  • (หน้า 27)
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • บริหารธุรกิจ
  • การบัญชี
  • สถิติการประกันภัย
  • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
  • (หน้า 27)
 • คณะครุศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • ประถมศึกษา
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ฟิสิกส์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ภาษาไทย
  • ภาษาต่างประเทศ
  • สังคมศึกษา
  • เทคโนโลยีการศึกษา
  • คอมพิวเตอร์การศึกษา
  • ศิลปศึกษา
  • การศึกษานอกระบบโรงเรียน
  • ธุรกิจศึกษา
  • จิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ
  • (หน้า 28)
 • คณะนิเทศศาสตร์
  • (หน้า 29)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 29)
 • คณะนิติศาสตร์
  • (หน้า 30)
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • รังสีเทคนิค
  • กายภาพบำบัด
  • (หน้า 30)
 • คณะจิตวิทยา
  • (หน้า 30)
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • (หน้า 30)
 • สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
  • การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
  • (หน้า 30)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ GAT/PAT และ/หรือ วิชาสามัญ และ/หรือ วิชาเฉพาะ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 14)

จำนวนที่รับ

 • 3,027 คน
 • (หน้า 2, 24)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • ทดสอบวิชาเฉพาะ และ/หรือ สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 11)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ.
 • (หน้า 11)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: