รับตรงTCAS62 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยนเรศวร 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยนเรศวร 2562

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 – 29 เมษายน 2562
 • (TCAS รอบ 3)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์การเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • ภูมิศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์การประมง
  • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
  • (หน้า 18)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สถิติ
  • (หน้า 18)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมเคมี
  • (หน้า 19)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
  • การออกแบบสื่อนวัตกรรม
  • ทัศนศิลป์
  • (หน้า 19)
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม
  • วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  • (หน้า 19)
 • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • จุลชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์
  • พยาธิวิทยากายวิภาค
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์-ตรีต่อเนื่องโท
  • ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
  • (หน้า 19)
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • รังสีเทคนิค
  • (หน้า 20)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • อนามัยชุมชน
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • (หน้า 20)
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 21)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • พม่าศึกษา
  • ภาษาจีน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาไทย
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาเกาหลี
  • นาฏศิลป์ไทย
  • ดุริยางคศาสตร์ไทย
  • ดุริยางคศาสตร์สากล
   • ดนตรีประยุกต์
   • ดนตรีคลาสสิค
  • (หน้า 20)
 • คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
  • นิเทศศาสตร์
  • การท่องเที่ยว
  • การจัดการธุรกิจ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การเงิน
  • การบัญชี
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 20)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • ฟิสิกส์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  • (หน้า 21)
 • คณะสังคมศาสตร์
  • การเมืองการปกครอง
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • จิตวิทยา
  • ประวัติศาสตร์
  • พัฒนาสังคม
  • (หน้า 21)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
  • การจัดการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • (หน้า 21)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ O-NET/GAT/PAT
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 8)

จำนวนที่รับ

 • 1,223 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ.
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: