TCAS/รับตรง61 เด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2561

โครงการรับตรง สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น (นอกเวลา) วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ม.แม่โจ้ 2557

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครนักเรียนโดยวิธีการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น (นอกเวลา-เรียนตอนเย็น) ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

  • บัดนี้ – 5 มิถุนายน 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น (นอกเวลา-เรียนตอนเย็น)

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้กำลังศึกษาและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละสาขาวิชาประจำปีการศึกษา 2556 และจะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 23 สิงหาคม 2557

จำนวนรับ

  • 30 คน

วิธีสมัคร

  • เป็นผู้กำลังศึกษา และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2556 และจะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 23 สิงหาคม 2557
  • มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 2.25 ตามที่สาขาวิชากำหนด
  • มีแฟ้มสะสมผลงานด้านกิจกรรมเด่น 5 กิจกรรม (เฉพาะกิจกรรมช่วง ม.5-6)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9