รับตรง62 ประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม คณะทันตแพทย์ ม.มหิดล 2562

รับตรง62 ประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม คณะทันตแพทย์ ม.มหิดล 2562

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2562
  • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  • อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 35 ปี
  • ไม่ตาบอดสี

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน และหัตถศึกษา
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับตรง62 ประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม คณะทันตแพทย์ ม.มหิดล 2562

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์