รับตรง62 พยาบาลศาตร์ และผู้ช่วยพยาบาล สภาการพยาบาล 2562

รับตรง62 พยาบาลศาตร์ และผู้ช่วยพยาบาล สภาการพยาบาล 2562

สภาการพยาบาล และมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2562
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนวิทย์-คณิต ทั้งชาย และหญิง
 • สำเร็จการศึกษาระดับสูงสุดจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หรือเป็นบุตรธิดา ของข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่ของพื้นที่รับผิดชอบของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนของจังหวัดต่างๆ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีผลการสอบ GAT/PAT2/O-NET
 • ต้องได้รับการคัดเลือกและการสนับสนุนเพื่อสมัครเข้าศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่สำเร็จการศึกษา โดยมีหนังสือรับรองจากครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หรือจากผู้บังคับบัญชาของบิดา/มารดา
 • หากกรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทั้งชาย และหญิง
 • สำเร็จการศึกษาระดับสูงสุดจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หรือเป็นบุตรธิดา ของข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน
 • อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่ของพื้นที่รับผิดชอบของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนของจังหวัดต่างๆ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • ต้องได้รับการคัดเลือกและการสนับสนุนเพื่อสมัครเข้าศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่สำเร็จการศึกษา โดยมีหนังสือรับรองจากครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หรือจากผู้บังคับบัญชาของบิดา/มารดา
 • หากกรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
 • (หน้า 4)

จำนวนที่รับ

 • 80 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • ยื่นผลการสอบ
  • ยื่นผลการเรียน
  • สอบสัมภาษณ์
 • หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
  • ยื่นผลการเรียน
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครมาที่ สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์