รับตรงTCAS62 รอบ 2 โควตาเครือข่ายพื้นที่ ภาคอีสาน ม.ราชภัฏอุบลราชธานี 2562 (ครั้ง 2)

รับตรงTCAS62 รอบ 2 โควตาเครือข่ายพื้นที่ ภาคอีสาน ม.ราชภัฏอุบลราชธานี 2562 (ครั้ง 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โควตาเครือข่ายพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้ง 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 14 – 22 มีนาคม 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะครุศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • สังคมศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • คณิตศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • การประถมศึกษา
  • พลศึกษา
  • การศึกษาพิเศษ
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษา
  • (หน้า 6)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • นาฏศิลป์และการละคร
  • ดนตรี
  • ธุรกิจโรงแรม
  • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • การพัฒนาชุมชน
  • การจัดการท่องเที่ยวและการบริการ
  • การปกครองท้องถิ่น
  • ทัศนศิลป์
  • (หน้า 11)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีไฟฟ้า
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  • เทคโนโลยีโยธา
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์
  • โทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 13)
 • คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • (หน้า 14)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • สถิติประยุกต์
  • ฟิสิกส์
  • คณิตศาสตร์
  • จุลชีววิทยา
  • ชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เคมี
  • (หน้า 14)
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  • เกษตรศาสตร์
  • การประมง
  • สัตวศาสตร์
  • ธุรกิจอาหารและโภชนาการ
  • (หน้า 15)
 • คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
  • การแพทย์แผนไทย
  • (หน้า 15)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สาธารณสุขชุมชน
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • (หน้า 16)
 • คณะนิติศาสตร์
  • อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 16)
 • คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
  • นิเทศศาสตร์
  • การบัญชี
  • การตลาด
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการทั่วไป
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • (หน้า 17)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือเทียบเท่า ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ ทดสอบวิชาเฉพาะทาง และ/หรือ ยื่นผลการสอบ GAT-PAT-สามัญ
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: