รับตรง62 โควตาพื้นที่อีสาน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 2562

รับตรง62 โควตาพื้นที่อีสาน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 2562

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โควตาพื้นที่อีสาน ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 8 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2562
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 10)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
 • (หน้า 9)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต จากสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบ GAT/PAT1/PAT2
 • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดข้างต้นไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • หรือ ผู้ปกครองของผู้สมัครมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดข้างต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 40 คน
 • (หน้า 9)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์