TCAS/รับตรง61 เทคโนโลยีอุตสาหกรรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา 2561

รับตรงTCAS62 รอบ 5 ประเภทรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ม.บูรพา 2562

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 กุมภาพันธ์ – 10 มิถุนายน 2562
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • การจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ
  • นิเทศศิลป์และการออกแบบ
  • การเงิน
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การตลาด
  • ทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากต่างประเทศ หรือในประเทศ
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 150 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ งานวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6