TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

รับตรงTCAS62 รอบ 2 เคมีประยุกต์/นานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬา 2562 (Admissions)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (Admissions)

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 – 25 มีนาคม 2562
  • (TCAS รอบ 2)
  • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ
    • แขนงเคมีเพื่อการประยุกต์ด้านเคมีอุตสาหกรรมและการจัดการ
    • แขนงเคมีเพื่อการประยุกต์ด้านวัสดุ
    • แขนงเคมีสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
  • มีคุณสมบัติผ่าน 3 ใน 4 ข้อต่อไปนี้
    • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
    • มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
      • TOEFL / IELTS / SAT / CU-AAT (Verbal Section) / CU-TEP
    • มีคะแนนสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
      • CU-AAT (Math Section) / SAT / SAT II
    • มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
      • CU-AAT (Chemistry) / CU-AAT Nano (Chemistry) / SAT II (Chemistry)
  • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

  • 50 คน
  • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

  • ยื่นผลการสอบ
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

  • สมัครทางไปรษณีย์
  • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ สำนักงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ห้อง 1122 ชั้น 11 อาคารมหามงกุฎ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • (หน้า 6)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10