รับตรง62 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2562 (ครั้งที่ 3)

รับตรง62 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2562 (ครั้งที่ 3)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 3)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2562
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 21)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์
  • พืชไร่/พืชสวน/สัตวศาสตร์/ประมง
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • (หน้า 13, 17)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • จุลชีววิทยา
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
  • คณิตศาสตร์
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-ต่อเนื่อง
  • (หน้า 13, 17)
 • คณะบริหารศาสตร์
  • การจัดการธุรกิจ
  • การตลาด
  • การตลาด-ค้าปลีก
  • การจัดการการโรงแรม
  • การเงินและการธนาคาร
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ-ภาษาอังกฤษ
  • การบัญชี
  • (หน้า 14, 18)
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 14, 18)
 • คณะรัฐศาสตร์
  • การปกครอง
  • การบริหารองค์การ
  • การบริหารท้องถิ่น
  • (หน้า 14, 18)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • (หน้า 14, 18)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • การท่องเที่ยว
  • การพัฒนาสังคม
  • ภาษาไทยและการสื่อสาร
  • (หน้า 15, 19)
 • คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • การออกแบบ
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • (หน้า 15, 19)
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 16, 20)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือปวส.2 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 2,650 คน
 • (หน้า 11)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน และ/หรือ ผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์