โครงการรับตรง ภาคพิเศษและภาคปกติ (หลักสูตร 4 ปี) ครั้งที่ 1 ม.บูรพา 2557

โครงการรับตรง ภาคพิเศษและภาคปกติ (หลักสูตร 4 ปี) ครั้งที่ 1 ม.บูรพา 2557

มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษและภาคปกติ (หลักสูตร 4 ปี) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 16 มิถุนายน 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
  • สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
  • สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
  • สาขาวิชาจิตวิทยา
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • คณะการจัดการและการท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
  • สาขาวิชาการจัดการ
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
 • คณะภูมิศาสตร์สารสนเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
  • สาขาวิชาภูมิศาสตร์สารสนเทศศาสตร์ กลุ่มภูมิศาสตร์
  • สาขาวิชาภูมิศาสตร์สารสนเทศศาสตร์ กลุ่มภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
  • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน
 • คณะโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี (วิทย์-คณิต)
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์-คณิต)
  • สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์-คณิต)
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี (ศิลป์-คำนวณ)
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ศิลป์-คำนวณ)
  • สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ (ศิลป์-คำนวณ)
 • คณะวิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
  • กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
 • วิทยาลัยนานาชาติ (ภาคปกติ)
  • กลุ่มวิชาการจัดการ
  • กลุ่มวิชาการเงิน
  • กลุ่มวิชาการตลาด
  • กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  • กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยวนานาชาติ
  • กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรมนานาชาติ
  • กลุ่มวิชาการทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • กลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • +สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน GPAX (6 ภาคเรียน) และผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

จำนวนรับ

 • รวม 890 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ