รับตรง62 นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 2562

รับตรง62 นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 2562

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กุมภาพันธ์ – 19 เมษายน 2562
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • เป็นหญิงหรือชายโสดอายุ 17 – 22 ปีบริบูรณ์
 • เพศหญิง
  • ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
  • ดัชนีมวลกาย 17.5 – 25
 • เพศชาย
  • ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
  • ดัชนีมวลกาย 19-25
  • การขยายตัวของทรวงอกขณะหายใจเข้าเป็นที่ไม่ต่ำกว่า 75 cm
 • มีผลการสอบ O-NET/GAT/PAT2
 • (หน้า 6)

จำนวนที่รับ

 • ทุนกองทัพอากาศ
  • เพศหญิง 34 คน
  • เพศชาย 6 คน
 • ทุนส่วนตัว
  • เพศหญิง 24 คน
 • (รวม 64 คน)
 • (หน้า 7)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • ทดสอบเฉพาะทาง
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7, 8, 16)
 • (ค่าเทอม หน้า 12)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์