รับตรงTCAS62 รอบ 2 บัณฑิตรักถิ่น คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 บัณฑิตรักถิ่น คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา 2562

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการบัณฑิตรักถิ่น คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
 • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเขตภาคตะวันออก 9 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง ปราจีนบุรี ตราด จันทบุรี สระแก้ว นครนายก สมุทรปราการ
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดข้างต้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 18 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ 10 หน่วยกิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสต ร์วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบ O-NET/GAT/PAT2
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 10 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลองค์กรวิชาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์