รับตรงTCAS62 รอบ 2 ประเภทโควตา ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 ประเภทโควตา ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2562

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
  • 4 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2562
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมทั่วไป
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การจัดการ
  • การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การบัญชี
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ชีววิทยาประยุกต์
  • (หน้า 6)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษามลายู
  • (หน้า 6)
 • สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
  • กฎหมายอิสลาม
  • ภาษาอาหรับ/หลักสูตรนานาชาติ
  • อิสลามศึกษา
  • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 จากสถานศึกษา 14 จังหวัดภาคใต้
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน และ/หรือ ทดสอเฉพาะทาง
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ คณะต้นสังกัด มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์