รับตรงTCAS62 รอบ 2 ประเภทโควตา มหาวิทยาลัยนครพนม 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 ประเภทโควตา มหาวิทยาลัยนครพนม 2562

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
 • (TCAS รอบ 17)
 • (หน้า 17)

โควตาที่เปิดรับ

 • ประเภทที่ 1 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั่วไป
  • (หน้า 3)
 • ประเภทที่ 2 โควตาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
  • โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • โควตาบุตรตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2
  • โควตาแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของวิทยาลัยพยาบาลนครพนม
  • โควตาสิทธิ์บุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
  • โควตาบุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนม
  • (หน้า 10)
 • ประเภทที่ 3 โควตาโครงการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • (หน้า 15)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • วิทยาศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • คอมพิวเตอร์
  • คณิตศาสตร์ศึกษา
  • สังคมศึกษา
  • ภาษาไทย
  • (หน้า 4)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • ภาษาอังกฤษ
  • นิติศาสตร์
  • ภาษาจีน
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • (หน้า 5, 15)
 • คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นิเทศศาสตร์ดิจิตอล
  • การจัดการกีฬา
  • (หน้า 5)
 • สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี
  • การบัญชี
  • การจัดการ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • (หน้า 5)
 • วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • ชีววิทยา
  • (หน้า 6)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • (หน้า 6)
 • คณะเกษตรและเทคโนโลยี
  • พืชศาสตร์
  • สัตวศาสตร์
  • ประมง
  • เทคโนโลยีอาหาร
  • (หน้า 7)
 • วิทยาลัยธาตุพนม
  • การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
  • วิศวกรรมพลังงาน
  • (หน้า 7)
 • วิทยาลัยการบินนานาชาติ
  • การจัดการการบิน
  • (หน้า 7)
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 11)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชา/ประเภทโควตากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน และ/หรือ ยื่นผลการสอบ GAT-PAT
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 18)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: