รับตรงTCAS62 รอบ 2 ผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ ม.แม่โจ้ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 ผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ ม.แม่โจ้ 2562

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 13)

สาขาที่เปิดรับ – หลักสูตร 4/5 ปี

 • คณะผลิตกรรมการเกษตร
  • พืชไร่
  • พืชสวน
  • อารักขาพืช
  • เกษตรเคมี
  • ปฐพีศาสตร์
  • การส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร
  • วิทยาการสมุนไพรสห/วิทยาการ
  • (หน้า 3)
 • วิทยาลัยพลังงานทดแทน
  • พลังงานทดแทน
  • (หน้า 4)
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สัตวศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
  • สถาปัตยกรรม
  • ภูมิสถาปัตยกรรม
  • เทคโนโลยีภูมิทัศน์
  • (หน้า 4)
 • คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา
  • การประมง
  • นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง
  • (หน้า 6)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • การเงิน
  • การบัญชี
  • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  • (หน้า 6)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม
  • เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
  • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  • (หน้า 7)
 • คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
  • พัฒนาการท่องเที่ยว
  • การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
  • (หน้า 7)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์บูรณาการ
  • ภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 8)
 • คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
  • การสื่อสารดิจิตอล
  • (หน้า 8)
 • คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมอาหาร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
  • เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
  • (หน้า 8)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • เคมี
  • สถิติ
  • คณิตศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วัสดุศาสตร์
  • เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • (หน้า 9)
 • วิทยาลัยบริหารศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 10)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • การจัดการท่องเที่ยว
  • การจัดการเกษตรอินทรีย์
  • (หน้า 10)

สาขาที่เปิดรับ – หลักสูตร เทียบเข้า/ต่อเนื่อง

 • คณะผลิตกรรมการเกษตร
  • พืชไร่
  • การส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร
  • การส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 11)
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
  • การผลิตสุกร
  • โคนมและโคเนื้อ
  • สัตว์ปีก
  • (หน้า 11)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีภูมิทัศน์
  • (หน้า 12)
 • คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา
  • การประมง
  • (หน้า 12)
 • วิทยาลัยพลังงานทดแทน
  • วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
  • (หน้า 13)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การบัญชี
  • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  • (หน้า 13)
 • คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
  • พัฒนาการท่องเที่ยว
  • (หน้า 13)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช 3
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีความสามารถพิเศษทางดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ ศิลปวัฒนธรรม ตามที่กำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • ทดสอบความสามารถเฉพาะทาง
 • (หน้า 14, 16)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 13)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: