TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

โครงการรับตรง พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง-ชุมพร 2557

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2557 (สมัครสอบทางไปรษณีย์, สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต)
 • 15 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2557 (สมัครด้วยตนเอง)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต
  • วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 30 คน
  • พืชสวน 50 คน
  • สัตวศาสตร์ 50 คน
  • เทคโนโลยีชีวภาพ 50 คน
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต
  • บริหารธุรกิจ 50 คน
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
  • วิศวกรรมพลังงาน 30 คน
  • วิศวกรรมสารสนเทศ 50 คน
  • วิศวกรรมเครื่องกล(ปวส.) 20 คน
  • วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเกษตร 50 คน

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

จำนวนรับ

 • รวม 380 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ที่งานทะเบียนและประมวลผล สถาบันฯ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
 • สมัครสอบทางไปรษณีย์
 • สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต
หน้า: 1 2 3 4