TCAS/รับตรง61 ใช้คะแนน O-NET สำหรับผู้เรียนดี พระนครเหนือ 2561

รับตรงTCAS62 รอบ 2 โควตานักศึกษาเรียนดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พระนครเหนือ 2562

[ หน้า 7 ] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โควตานักศึกษาเรียนดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 โควตานักศึกษาเรียนดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พระนครเหนือ 2562

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7