TCAS/รับตรง61 ใช้คะแนน O-NET สำหรับผู้เรียนดี พระนครเหนือ 2561

รับตรงTCAS62 รอบ 2 โควตานักศึกษาเรียนดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พระนครเหนือ 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โควตานักศึกษาเรียนดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

กําหนดการรับสมัคร

 • 11 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 6)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิตอล/หลักสูตรนานาชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และ/หรือ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตหรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • (หน้า 5)

จำนวนที่รับ

 • 18 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยืนผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)
 • (ค่าเทอม หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7