รับตรง62 พิจารณาจากผลการเรียน/วุฒิ ปวส. ม.แม่โจ้ 2562 (รอบ 2)

รับตรง62 พิจารณาจากผลการเรียน/วุฒิ ปวส. ม.แม่โจ้ 2562 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทพิจารณาจากผลการเรียน วุฒิการศึกษา ปวส. ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะผลิตกรรมการเกษตร
  • พืชไร่
  • การส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร
  • การส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 3)
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
  • การผลิตสุกร
  • โคนมและโคเนื้อ
  • สัตว์ปีก
  • (หน้า 3)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีภูมิทัศน์
  • (หน้า 4)
 • คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา
  • การประมง
  • (หน้า 4)
 • วิทยาลัยพลังงานทดแทน
  • วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
  • (หน้า 5)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การบัญชี
  • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  • (หน้า 5)
 • คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
  • พัฒนาการท่องเที่ยว
  • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์